Privacyverklaring

Bezoekadres

BuisnessController.nu, gevestigd aan Laan van Middenburg 11 2275 CA VOORBURG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aard van de business

BusinessController.nu heeft haar hoofdtaak in het uitvoeren van online scans en assessment op haar eigen klanten en op klanten van haar klanten of businesspartners. Voor zowel eigen klanten als klanten van klanten of businesspartners worden wereldwijd testen uitgevoerd op kandidaten. BusinessController.nu heeft hiertoe beschikking over een Database die alleen toegankelijk is door haar zelf , haar als businesspartner geprogrammeerde klanten (beperkt tot inzicht in slechts de eigen resultaten) en door de beheerder van de Database, Radarsoft BV uit Alphen aan de Rijn (NL).

Contactgegevens:

https://www.buisnesscontroller.nu
Laan van Middenburg 11
2275 CA VOORBURG
+31 6 43941484

Paul Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van BuisnessController.nu. Hij is te bereiken via paul.kramer@businesscontroller.nu

Persoonsgegevens die wij via e-mail en/of persoonlijk contact verzamelen en in een Database beheren

OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS IN DATABASE

Zowel voor eigen klanten als voor klanten van klanten wordt noodzakelijkerwijze gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Deze worden beperkt tot de minimum combinatie geslacht (voor de aanhef), naam (voor de aanhef en herkenning van de persoon) en e-mailadres adres (ter communicatie). BusinessController.nu maakt voor opslag van data en testresultaten gebruik van de voor haar gebouwde en volledig tot haar beschikking staande Database bij Radarsoft BV uit Alphen aan de Rijn (NL). Alle persoonsgegevens van kandidaten voor scans en assessments worden 12 maanden bewaard voor de users en daarna in een paar stappen anoniem gemaakt. Iedere deelnemer die inlogt in het platform en waarvan de data in de Database komen, leest dit ook in het privacy statement op de website van dit platform en tekent voor akkoord. In het kader van back up en recovery is de individuele data, na anoniem maken, nog enkele maanden na de periode van 12 maanden herroepbaar in back up systemen, waarna ze niet meer traceerbaar is.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE DBASE

Uitslagen van kandidaten en daaraan gekoppelde persoonsgegevens (naam, geslacht, e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de klant en of de kandidaat. De geanonimiseerde data van de wereldwijde testresultaten worden gebruikt als benchmark voor nieuwe klanten en kandidaten. BusinessController.nu respecteert de privacy van alle deelnemers en zal klant gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen. Voor de provider van de Database (een gerenommeerd software bedrijf met specialisatie (interactieve) educatieve software) geldt hetzelfde. Onder geen beding mag data ter beschikking gesteld aan derden.

KLANTEN VAN KLANTEN

BusinessController.nu vraagt haar klanten toestemming voor het tijdelijk opslaan van de voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke persoonsgegevens. In de Database worden deze 12 maanden bewaard en daarna verwijderd, in e-mail correspondentie en als file in onze systemen kunnen deze iets langer bewaard worden, conform het volgende.

E-MAIL VERKEER EN OPSLAG VAN UITSLAGEN OP HARDDISC/CLOUD

In het kader van communicatie met deelnemers aan scans en assessments en de betreffende achterliggende opdrachtgevers, is functioneel e-mail verkeer aangaande achtergronden en testuitslagen van kandidaten. Ook worden bestanden en uitslagen opgeslagen. Deze combi van e-mail verkeer en opgeslagen files wordt functioneel bewaard om uitvoering te kunnen geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Zodra een project is afgerond wordt persoons data nog tijdelijk bewaard om te anticiperen op vervolgvragen. Individuele persoonsdata, testuitslagen, samenvattende rapportages en assessment rapporten mbt opdrachten bij klanten met daarin namen en scores kunnen tot 2 jaar na laatste contact aangaande de opdracht worden bewaard.

Persoonsgegevens die wij via de website verwerken

BuisnessController.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contact formulier en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij via de website verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@businesscontroller.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BuisnessController.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

BuisnessController.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BuisnessController.nu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BuisnessController.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BuisnessController.nu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BuisnessController.nu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BuisnessController.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@businesscontroller.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BuisnessController.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BuisnessController.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@businesscontroller.nu